Závěry z konference "Kvalita ve veřejné stavební zakázce"

07.05.2013 14:01

Závěry z konference Kvalita ve veřejné stavební zakázce

uspořádané odbornou sekcí Kvalita v průmyslu a stavebnictví s podporou Rady kvality ČR.

Konference se konala dne 24.4.2013 v rámci doprovodného programu 17. mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška.

Konference se zúčastnili zástupci veřejných investorů, stavebních zhotovitelů, projektantů, odborníků z oblasti řízení, certifikace, zkušebnictví, poradenských služeb pro stavebnictví a zástupci vysokých škol a veřejné správy.

V bloku věnovaném řízení kvality v procesu výstavby vystoupili Ing. Jaromír Ticháček (OHL ŽS, a.s.), Ing. arch. Radim Mikš (Quality Management s.r.o.), Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D. (ŘSD Praha), Ing. Jiří Babánek  (A Plus, a.s.).

V bloku zaměřeném na problematiku zadávání veřejné stavební zakázky vystoupili JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler (Ministerstvo místního rozvoje), Ing. Petr Serafin (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a Ing. Jiří Košulič (RTS, a.s.).

Poslední blok přednášek byl věnován vztahu veřejné stavební zakázky a životního prostředí. Zde vystoupili  Ing. Jan Svobodník, Eur Chem (QUALIFORM, a.s.), Ing. Martin Vonka, Ph.D. (ČVUT) a Ing. Rudolf Böhm (Inuv, s.r.o).

Každý blok přednášek byl doprovázen bohatou diskuzí, z níž vyplynuly závěry konference formulované předsednictvem konference ve složení Ing. Jiří Košulič, doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc, doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc, v tomto znění:

  1. Vážnou příčinou poklesu kvality veřejných stavebních zakázek je déletrvající disproporce na trhu stavebních prací, kdy výrazně převažuje nabídka nad poptávkou. To vede k nabízení nereálně nízkých cen staveb a projektových prací a tudíž paradoxně k poklesu kvality v situaci, kdy zadavatelé vybírají nabídky s nejnižší cenou. Rozvoj veřejné infrastruktury v ČR v posledních letech stagnuje, zejména v důsledku úspornějších pohledů na státní rozpočet. Přitom objektivní potřeba stavebních investic zejména do dopravní infrastruktury je nezpochybnitelná. V této situaci je nutno hledat zdroje pro financování nejen ve státním rozpočtu. Je to zejména nutná mobilizace privátních zdrojů např. formou projektů PPP, ale též využití podpor ze zdrojů EU. Zde se doporučuje zvážit, zda je účelné využívat zdroje z EU na podporu množství privátních a lokálních projektů, které ve svých důsledcích deformují základní tržní vztahy a vedou ke korupčním jednáním, zda není lépe soustředit všechny tyto zdroje na podporu veřejné stavební zakázky k rozvoji dopravní infrastruktury.

Naprosto nezbytné je zahájit intenzivní přípravu investic v tomto oboru, kde došlo v posledních letech k výraznému zanedbání (zastavení pozemkové přípravy a projektových prací).

  1. Neméně vážnou překážkou rozvoje kvality veřejné stavební zakázky je současné společenské klima, kdy všichni veřejní zadavatelé jsou apriori považováni za osoby zneužívající svého postavení k osobnímu prospěchu. Není možné, aby starostové obcí a vrcholní představitelé zadavatelských institucí, kteří sami nemohou mít vzdělání a znalosti ve všech odbornostech týkajících se investiční výstavby, byli kriminalizováni za chyby v práci svých podřízených odborných útvarů. Trestným činem je zajisté korupce a rozkrádání nebo úmyslné poškozování veřejného majetku, ale ne chybné manažerské rozhodnutí. Za současné situace je nejbezpečnější rozhodnutí žádné rozhodnutí a nejbezpečnější výběr zhotovitele podle nejnižší nabídnuté ceny. Důsledky jsou katastrofální, kvalita staveb prudce klesá a náklady na opravy a údržbu rostou. Náprava bude složitá, zde musí přispět jak vláda, soudy, tak především media a občanská sdružení.

 

  1. Intenzivně pracovat na zkvalitnění legislativy, zejména na novém zákonu o zadávání veřejných zakázek, v němž bude výrazně posílena úloha kvalifikace stavebních zhotovitelů (stavebních firem i projektantů) a dána větší pravomoc a důvěra zadavatelům, zejména s ohledem na možnost preference místních uchazečů. Vyžadovat osvědčení kvalifikace zhotovitele a jeho ekonomické stability, obnovit požadavek na certifikaci systému řízení podle norem ISO akreditovaným certifikačním orgánem. Snížit byrokratickou zátěž, zvýšit hranici podlimitních stavebních zakázek.

Zvážit též možnost zadávání veřejné stavební zakázky včetně servisu a údržby po předem smluvenou dobu. Zvýší se tak zainteresovanost zhotovitele na kvalitním provedení stavby a odstraní se spory o to, co je záruční oprava a co je důsledek zanedbané údržby. Úloha samotné ceny díla nemůže být dominantní, pokud nejsou předmětem soutěže náklady na údržbu a provoz díla. Pro tento způsob zadání bude vhodné využít možností podpory výzkumu k vytvoření obecného přehledu o přiměřených nákladech na údržbu a běžné opravy jednotlivých typů staveb.

  1. Zkvalitnit řízení realizace veřejné stavební zakázky investorem. V cílovém řešení se doporučuje vytvořit elektronicky monitorovaný systém řízení veřejných staveb (pro stavby o objemu např. nad 100 mil. Kč). Půjde o komplexní systém řízení celého životního cyklu stavby počínaje záměrem investora přes projektování a realizaci stavby až po servis a údržbu provozovaného díla. Součástí by měl být jednotný komunikační systém založený na strukturovaném elektronickém stavebním deníku s regulovaným přístupem pro všechny účastníky projektu.

Zařadit výkon technického dozoru na stavbách mezi živnosti vázané na kvalifikaci (požadavek autorizace). Využívat k supervizi kvality nezávislé třetí strany (akreditované stavební zkušebny).

Rovněž úroveň řízení stavebních zhotovitelů je obecně nízká. Řada z nich má sice vybudovaný a certifikovaný systém řízení jakosti, který však není propojen s operativním, personálním a ekonomickým řízením firmy. Zde je mnoho rezerv, jejichž využití může vést ke snížení stavebních nákladů a ke zvýšení kvality staveb.

 

V Brně 24.4.2013

doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc,

  předseda odborné sekce Kvalita v průmyslu a stavebnictví

předsedající konference